Приложение №1 – Формуляр за упражняване право на отказ от договор.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора. Можете да изпратите формуляра и по електронен път до info@prenatest.bg)

До 

„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС” ЕООД,  ЕИК 131503463

гр. София, 1202, район Оборище, ул. ул. Бачо Киро № 47 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за предоставяне на следната услуга -……………………………………………………………………………..

Поръчано на …………………………………………………………………………………………. 

От……………………………………………………………………………………………………………..

(Име на потребителя)

 ………………………………………………………………………………………………………………

(Адрес на потребителя) 

…………………………………………………………………………………………….…………………..

Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) 

Дата : …………………………