промяна в броя на хромозомите, не определящи пола.