Условия, срок и начин за упражняване на правото на отказ от договор от разстояние, сключен с „НМ Дженомикс” ООД

Уважаеми  клиенти,

При сключването на договор от разстояние , следва да имате предвид изложената тук информация.

Договор от разстояние

Всеки договор за поръчка на молекулярно-генетичен тест, сключен между „НМ Дженомикс” (prenatest.bg) и потребител като част от организирана система за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. Договорът от разстояние е уреден в  чл. 45 и сл. от Закона за защита на потребителя.

 Право на отказ

1.Потребителят има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина за това,  в 14 –дневен срок, считано от датата на сключване на договор.

  1. Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на писмено уведомление от Потребителя до Търговеца.

2.1.За улеснение на потребителя е създаден образец на формуляр, който ще ви бъде изпратен при потвърждение на поръчката, който можете да откриете на нашия сайт.

2.2. Писменото уведомление може да бъде изпратено:

  1. a) по пощата или куриер на адреса на кореспонденция – гр. София, район Оборище, ул. „Бачо Киро” № 47

б) по електронна поща – info@prenatest.bg

2.3. Разходите за изпращане на писменото уведомление за отказ от договора от разстояние са за сметка на потребителя.

2.4. Ако използвате някоя от описаните възможности, ще Ви бъде изпратиено на предоставена от Вас електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

 

3. Правото на отказ се счита за редовно упражнено, ако Потребителят е изпратил уведомлението до търговеца преди изтичане на 14-дневния срок от датата на сключване на договора. В случай че уведомлението е изпратено след изтичане на срока, волеизявлението за отказ от сключения договор не поражда действие и договорът остава в сила между страните.

 

4. Упражняването на правото на отказ в срок прекратява сключения договор между страните.

5. В срок до 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на уведомлението за отказ от договора, Търговецът ще възстанови изцяло заплатена от вас сума за поръчания Пренатест.

6. При възстановяване се използва предварително съгласувано с Потребителя платежно средство. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

7. В срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на уведомлението за отказ, Потребителят е длъжен да изпрати на Търговеца сета за проби, изпратен му от Търговеца, до посочения в настоящите ОУ адрес за кореспонденция, като разходите за изпращане са за сметка на Потребителя.

8.Потребителят не дължи заплащане на обезщетения или неустойки при прекратяване на  договора по реда на този Раздел.

9. Изпълнение на услугата от страна на Търговеца може да започне и преди изтичане на 14-дневния срок за отказ, само ако Потребителят предостави изричното си предварително съгласие на Търговеца и потвърждение, че знае, че ще загуби правото си на отказ след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца. Заплатената от Потребителя цена за молекулярно-генетичния тест не подлежи на възстановяване в този случай.

10. Със съгласието си с настоящите Общи условия, се счита че Потребителят изрично се съгласява да започне изпълнение на услугата от страна на Търговеца, в случай че по собствена воля организира в срока за отказ от договора осъществяване на пробовзимането в избраната от него лаборатория или при домашни условия, когато е приложимо, и потвърждава, че ще загуби правото си на отказ, ако услугата бъде изпълнена изцяло..

 

11.В случай че Потребителят упражни правото си на отказ в срока по чл. 36 след като е започнало изпълнение на услугата при наличие на педпоставките по чл. 43 от ОУ, но преди да е изпълнена изцяло, Търговецът има право да задържи част от заплатената сума, пропорционална на изпълненото до момента на получаване на уведомлението за отказ. Остатъкът от сумата подлежи на възстановяване от Търговеца на Потребителя в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от получаване на уведомлението за отказ. Двадесет и четири часа след поръчката се  счита, че анализът на пробата не може да бъде спрян и Търговецът ще направи пълните разходи за услугата. При уведомление за отказ в рамките на 24 часа, Търговецът приспада 150.00 лв. за покриване на административни и транспортни разходи,

По отношение на предоставянето на услугата, предмет на договора от разстояние, се прилагат Общи условия на „НМ Дженомикс” ООД към договори от разстояние за поръчка на молекулярно-генетични тестове и сключените индивидуални договор.